Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO

Zasady rekrutacji

Kwestionariusz Kandydata (Druk)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin pracy i ochrony danych przy nauczaniu zdalnym

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu oSTOja

Regulamin wycieczki

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin świetlicy w okresie pandemii

Regulamin i procedura uzyskania karty rowerowej

Regulamin Budżetu Partycypacyjnego SSP10

Wewnątrzszkolne zasady oceniania SSP10

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury COVID

RODO – Klauzula i oświadczenie (Druk)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach religii lub etyki (Druk)

Rezygnacja z lekcji WDŻ (Druk)

Karta zapisu do świetlicy (Druk)

Oświadczenie zgody na samodzielny powrót do domu (Druk)

Oświadczenie zgody na odbiór dziecka przez inną osobę (Druk)

Deklaracja członkowska STO (strona STO)

Uchwała w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla uczniów, którzy utracili opiekuna prawnego

Uchwała w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego

Uchwała w sprawie wykreślenia z listy uczestników zajęć dodatkowych ucznia zalegającego z płatnościami

Uchwały 1/03/2023 i 2/03/2023

Przedmiotowe zasady oceniania