Akademia Rodzica to propozycja cyklu spotkań i warsztatów przygotowana przez zespół psychologiczno-pedagogiczny. Jej celem jest wsparcie rodziców naszych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w taki sposób, by wiedzieli, które zjawiska są naturalne, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, co jest dla naszych dzieci ważne w danym wieku, jak radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Pomysł zrodził się podczas rozmów z nauczycielami oraz rodzicami naszych uczniów i wynika z potrzeby rozmawiania o predyspozycjach dzieci, etapach rozwoju i tym, w jaki sposób wzmacniać dzieci i uczyć je radzenia sobie ze stresem, porażką oraz sukcesem. Wszyscy chcemy wspierać dzieci w ich procesie dojrzewania i edukacji – ważne jest to, by wspierać dobrze, uważnie. Ważne jest także to, by nauczyciele i rodzice współpracowali ze sobą w tym zakresie i by ich działania były spójne.

Mamy nadzieję, że Akademia Rodzica stanie się przestrzenią wymiany wiedzy, obserwacji, trosk, doświadczeń; że znajdziemy odpowiedzi na pojawiające się pytania i nauczymy się, jak być rodzicem wspierającym. Projekt ruszył w obecnym roku szkolnym, jest to więc rok pilotażowy, podczas którego będziemy obserwować, w którym kierunku warto go rozwijać.

Nasze dzieci dojrzewają szybciej, niż my; jako dorośli jesteśmy zawsze krok za nimi. Nauczmy się za nimi podążać i lepiej rozumieć, bo są dla nas najważniejsze.

Anna Gruszczyńska
Prezes SKT STO nr 162

Przyszli uczniowie klas 1

Spotkanie przed rozpoczęciem nauki szkolnej. (IX 2021)

 • Dziecko idzie do szkoły – przybliżenie wymagań stawianych przez szkołę. Wspierająca rola rodziców w nabywaniu przez dziecko podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych oraz właściwym funkcjonowaniu wśród rówieśników.
 • Wyposażenie w przybory szkolne, strój sportowy i galowy.

Klasy 1-3

 • Normy rozwojowe i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz możliwości ich zaspokajania. Dostrzeganie i rozwijanie potencjału dziecka. ( XI 2021)
 • Relacje w rodzinie i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej – jak uczyć dziecko współpracy, budowania relacji, zawierania przyjaźni. (XII 2021)
 • Wspieranie dziecka w budowaniu poczucia własnej wartości – wzmacnianie samooceny. (osoba zaproszona, termin do ustalenia)
 • Szanse i zagrożenia funkcjonowania w sieci. (osoba zaproszona, termin do ustalenia)

Klasy 4-6

 • Spotkanie z nauczycielami przedmiotów. (IX 2021)
  • Metody pracy, wymagania, PZO.
  • Jak pomóc dziecku w przekroczeniu progu klas 3-4?
  • Organizacja pracy umysłowej, planowanie prac, nawyki, które warto przyswoić.
 • Dynamika rozwoju dziecka. Wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie dziecka. (XII 2021)
 • Wspieranie dziecka w budowaniu poczucia własnej wartości – wzmacnianie samooceny. (osoba zaproszona, termin do ustalenia)
 • Dzieci z trudnymi zachowaniami – jak rozumieć, jak reagować, jak wspierać? (psycholog PPP,
  I 2022)
 • Relacje, komunikacja, zasady i granice w rodzinie, podział obowiązków. (termin do ustalenia)
 • Funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole – bunt nastolatka. (psycholog PPP, IV 2022)

Klasy 7-8

 • Dziecko w kryzysie – interwencja. (psycholog PPP, 26 X 2021)
 • Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?: inność, seksualność, używki, myśli i próby samobójcze, samookaleczanie, śmierć – profilaktyka. (psycholog PPP, 30 XI 2021)
 • Funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole – bunt nastolatka. (psycholog PPP, IV 2022)
 • Wspieranie dziecka w budowaniu poczucia własnej wartości – wzmacnianie samooceny (III 2022).
 • Wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie dziecka. Zasady komunikacji w rodzinie i w szkole. (termin do ustalenia)
 • Dalsza droga edukacji – wybór szkoły i profilu. Stres egzaminacyjny – strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, organizowanie pracy, przygotowania do testów, zasady skutecznego uczenia się i powtarzania. (termin do ustalenia)
 • Jak rozwinąć u dziecka umiejętność podejmowania decyzji? Umożliwianie dziecku poczucia sprawstwa (wspólne podejmowanie decyzji). (termin do ustalenia)

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.