Wpi­so­we

Wpi­so­we jest płat­ne z góry za wszyst­kie lata na­uki.

 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza jed­no dziec­ko, wpi­so­we wy­no­si 400,00 PLN rocz­nie, czy­li 3200,00 PLN za 8 lat na­uki
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 2 dzie­ci rów­no­cze­śnie lub jed­no dziec­ko koń­czy na­ukę a dru­gie roz­po­czy­na w tym sa­mym roku ka­len­da­rzo­wym, za dru­gie dziec­ko wpi­so­we wy­no­si 220,00 PLN rocz­nie, czy­li 1760,00 PLN za 8 lat na­uki
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 3 dzie­ci lub wię­cej rów­no­cze­śnie, lub jed­no dziec­ko koń­czy na­ukę a inne roz­po­czy­na w tym sa­mym roku ka­len­da­rzo­wym, za 3 dziec­ko i każ­de na­stęp­ne, wpi­so­we wy­no­si 110,00 PLN rocz­nie czy­li 880,00 PLN za 8 lat na­uki

Cze­sne

 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 1 lub 2 dzie­ci rów­no­cze­śnie to cze­sne za każ­de dziec­ko wy­no­si 1440,00 PLN mie­sięcz­nie.
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 3 lub wię­cej dzie­ci jed­no­cze­śnie, cze­sne za trze­cie i na­stęp­ne dziec­ko wy­no­si 50% peł­nej kwo­ty.
 • Cze­sne jest płat­ne przez 10 mie­się­cy (od wrze­śnia do czerw­ca) do 10 dnia  każ­de­go mie­sią­ca.

Świe­tli­ca

 • Je­śli dziec­ko uczęsz­cza na świe­tli­cę 1-2 razy w ty­go­dniu, opła­ta za świe­tli­cę wy­no­si 50,00 PLN mie­sięcz­nie czy­li 250,00 PLN za se­mestr
 • Je­śli dziec­ko uczęsz­cza na świe­tli­cę 3-5 razy w ty­go­dniu, opła­ta za świe­tli­cę wy­no­si 70,00 PLN mie­sięcz­nie czy­li 350,00 PLN za se­mestr
 • Opła­ta za pierw­szy se­mestr do 15 paź­dzier­ni­ka
 • Opła­ta za dru­gi se­mestr do 15 mar­ca

Obia­dy

 • zupa 4,00 PLN
 • 2 da­nie 11,00 PLN
 • zupa + 2 da­nie 14,50 PLN