Wpi­so­we

Wpi­so­we jest płat­ne z góry za wszyst­kie lata na­uki.

 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza jed­no dziec­ko, wpi­so­we wy­no­si 400,00 PLN rocz­nie, czy­li 3200,00 PLN za 8 lat na­uki
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 2 dzie­ci rów­no­cze­śnie lub jed­no dziec­ko koń­czy na­ukę a dru­gie roz­po­czy­na w tym sa­mym roku ka­len­da­rzo­wym, za dru­gie dziec­ko wpi­so­we wy­no­si 220,00 PLN rocz­nie, czy­li 1760,00 PLN za 8 lat na­uki
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 3 dzie­ci lub wię­cej rów­no­cze­śnie, lub jed­no dziec­ko koń­czy na­ukę a inne roz­po­czy­na w tym sa­mym roku ka­len­da­rzo­wym, za 3 dziec­ko i każ­de na­stęp­ne, wpi­so­we wy­no­si 110,00 PLN rocz­nie czy­li 880,00 PLN za 8 lat na­uki

Cze­sne 2023/24

 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 1 lub 2 dzie­ci rów­no­cze­śnie to cze­sne za każ­de dziec­ko wy­no­si 1800,00 PLN mie­sięcz­nie.
 • Je­śli do szko­ły uczęsz­cza 3 lub wię­cej dzie­ci jed­no­cze­śnie, cze­sne za trze­cie i na­stęp­ne dziec­ko wy­no­si 50% peł­nej kwo­ty.
 • Cze­sne jest płat­ne przez 10 mie­się­cy (od wrze­śnia do czerw­ca) do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca.

Świe­tli­ca 2023/24

 • Je­śli dziec­ko uczęsz­cza na świe­tli­cę 1-2 razy w ty­go­dniu, opła­ta za świe­tli­cę wy­no­si 100,00 PLN mie­sięcz­nie czy­li 500,00 PLN za se­mestr.
 • Je­śli dziec­ko uczęsz­cza na świe­tli­cę 3-5 razy w ty­go­dniu, opła­ta za świe­tli­cę wy­no­si 140,00 PLN mie­sięcz­nie czy­li 700 PLN za se­mestr.
 • Jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę sporadycznie tj. 1 raz w tygodniu lub rzadziej, opłata za świetlicę wynosi 200,00 PLN za semestr.
 • Opła­ta za pierw­szy se­mestr do 20 paź­dzier­ni­ka.
 • Opła­ta za dru­gi se­mestr do 20 mar­ca.

Obia­dy 2023/24

 • Zupa 4,50 zł
 • Drugie danie 15 zł
 • Podwieczorek/deser 4,00 zł